Projekty > Przykładowe projekty

WRÓĆ
«   ...   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   »

Klient: Jednostka administracji publicznej

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem obejmujące:

 • Administrowanie i nadzór nad prawidłowością procesu wykonywania zgodnie z warunkami kontraktu, specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową,
 • Przygotowywanie dokumentów do podpisu zamawiającego (w przypadku ewentualnych nieprawidłowości w realizacji prac),
 • Podejmowanie decyzji w zakresie udzielonych kompetencji i ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności we wszystkich sprawach związanych z jakością prac, zatwierdzeniem i oceną jakości sprzętu, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełnienia warunków kontraktowych przez Wykonawcę,
 • Wydawanie zgody na wykonanie prac dodatkowych i zamiennych po uzgodnieniu z zamawiającym;
 • Ostateczne rozliczenie Wykonawcy, przygotowanie dokumentów do ostatecznego odbioru prac (podpisanie w swoim imieniu protokołu odbioru sprzętu oraz prac) i wystawienie świadectwa wypełnienia gwarancji oraz końcowego świadectwa płatności,
 • Nadzór nad wykonywaniem robót poprawkowych w okresie gwarancji,
 • Odbiór usługi zarządzania w dziedzinie informatyka i uznanie za należycie wykonanej nastąpi po przeprowadzeniu przez Wykonawcę testów systemu, uznaniu, że funkcje działają prawidłowo.

Branża energetyczna

Klient: Firma z branży energetycznej

Audyt zarządzania licencjami

Audyt zarządzania licencjami, obejmujący:
1. Efektywność systemu zarządzania licencjami systemów ważnych i krytycznych w Spółce
2. Przeprowadzenie kompletnych procedur audytowych,
3. Sporządzanie raportu z audytu,
4. Wydanie opinii audytora,

5. Opiekę poaudytową ze strony Optima Partners.

Klient: Firma z branży energetycznej

Testy penetracyjne zew black box

Testy penetracyjne obejmujące:

 • Testy podatności infrastruktury,
 • Testy podatności aplikacji,
 • Testy penetracyjne (próby włamania) na poziomie infrastruktury,
 • Testy penetracyjne (próby włamania) na poziomie aplikacji.

Klient: Firma z branży energetycznej

Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji, obejmujący:

 • Audyt black-box bezpieczeństwa sieci LAN,
 • Audyt black-box styku sieci lokalnej z internetem
 • Audyt bezpieczeństwa strony internetowej
 • Audyt zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • Audyt bezpieczeństwa konfiguracji systemów operacyjnych,
 • Audyt bezpieczeństwa konfiguracji baz danych,
 • Audyt bezpieczeństwa stacji roboczych,
 • Opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji,
 • Opracowanie polityki przetwarzania danych osobowych.

Branża ubezpieczeniowa

Klient: Duża firma ubezpieczeniowa

Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa Spółki, obejmujący:

 • Testy penetracyjne i testy podatności,
 • Przegląd polityki i procedur bezpieczeństwa,
 • Weryfikacja sposobu realizacji procesów bezpieczeństwa,
 • Weryfikacja konfiguracji systemów informatycznych,
 • Weryfikacja poziomu świadomości pracowników w kwestii bezpieczeństwa.

 

Audyt bezpieczeństwa Spółki przeprowadzony zgodnie z normami ISO 27001 oraz ITIL,  z wymaganiami i celami firmy.

«   ...   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   »
DO GÓRY
PWPWEmpikAtlantic Fund ServicesMercor
Zapytaj o cenę.
Uzupełnij i wyślij formularz