Projekty > Przykładowe projekty

WRÓĆ
«   ...   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   »

Klient: Firma biotechnologiczna

Wdrożenie metodyki oceny i zarządzania projektami badawczymi

Przeprowadzenie 2-dniowych warsztatów z indywidualnej metodyki zarządzania projektami wg Critical Chain Project Management (CCPM) dla grupy pracowników i współpracowników.

Sporządzenie produktów projektu - warsztatów: 

 • Prezentacja z warsztatów oraz materiały szkoleniowej,
 • Mapy procesów zarządzania projektami,
 • Formularz akceptacji projektu,
 • Formularz budżetu,
 • Formularz RAM,
 • Formularz kryteriów odbioru zadań,
 • Formularz rejestru ryzyk,
 • Formularz rejestru produktów.

Weryfikacja map procesów zarządzania projektami zmodyfikowanych pod kątem wdrożenia ISO 9001 z perspektywy zgodności z metodyką CCPM.Handel

Klient: Sklep internetowy

Audyt IT

Audyt IT obejmujący:

 • Analizę konfiguracji bezpieczeństwa systemów i urządzeń,
 • Audyt bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001,
 • Wewnętrzne testy penetracyjne infrastruktury typu grey-box.
   

Klient: Sklep internetowy

Model ekonometryczny

Budowa modelu ekonometrycznego dla jednego kraju z funkcjonalnością prognozowania sprzedaży, obejmująca:

 • Konstrukcję modelu w programie R,
 • Budowę narzędzia informatycznego do prognozowania sprzedaży.

Administracja

Klient: Firma doradztwa prawnego, szkoleń i działalności wydawniczej

Rekomendacja nowego systemu

Analiza przedwdrożeniowa, obejmująca:

 • Analizę sytuacji w zakresie systemów, aplikacji i narzędzi wykorzystywanych do przetwarzania danych.
 • Analizę możliwości scentralizowania systemów, aplikacji i narzędzi wykorzystywanych do przetwarzania danych.
 • Zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych w zakresie docelowego systemu.
 • Przeprowadzenie studium wykonalności, zawierające porównanie wybranych systemów pod względem funkcjonalności, kosztów oraz czasu wdrożenia.
 • Opracowanie rekomendacji zmian pod kątem scentralizowania systemów, aplikacji i narzędzi wykorzystywanych do przetwarzania danych oraz docelowego systemu, spełniającego zdefiniowane wymagania.

Klient: Jednostka administracji publicznej

Doradztwo w wyborze dostawcy SAP

Doradztwo w wyborze dostawcy SAP, obejmujące:

 • Analizę stanu obecnego systemu oraz przygotowanie dla wykonawców zestawu pytań oraz zagadnień dotyczących strategii realizacji projektu.
 • Wsparcie przy opracowaniu, zgodnie z ustawą PZP, dokumentów OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) dotyczących realizacji usług w zakresie: Serwis zintegrowanego systemu SAP, utrzymania (maintenance) oraz migracji modułów FI i FM do 16 Oddziałów Jednostki.
 • Wsparcie w zakresie merytorycznym przy opracowaniu dokumentów IPU (Istotnych Postanowień Umowy) dotyczących realizacji usług w zakresie: Serwis zintegrowanego systemu SAP, utrzymania (maintenance) oraz migracji modułów FI i FM do 16 Oddziałów Jednostki.
 • Wsparcie przy ocenie ofert wykonawców.
 • Wsparcie Jednostki w trakcie udzielania Wykonawcom wyjaśnień i odpowiedzi do SIWZ.
 • Wsparcie przy negocjacjach z wykonawcami, w tym określenie przebiegu negocjacji oraz uczestnictwo w negocjacjach, przygotowanie planu przebiegu negocjacji, ocena merytorycznych propozycji Wykonawców (maksymalnie dwóch Wykonawców).
 • Wsparcie przy opracowaniu końcowego SIWZ.
 • Opracowanie rekomendacji odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • Przeprowadzenie pod kątem merytorycznym analizy projektu umowy z dostawcą usług wdrożeniowych oraz potrzeb Jednostki.
 • Przygotowanie propozycji zmian w umowie oraz uzgodnienie z Jednostką rekomendowanych zmian.
«   ...   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   »
DO GÓRY
PWPWEmpikAtlantic Fund ServicesMercor
Zapytaj o cenę.
Uzupełnij i wyślij formularz